Rekrutacja 2019/2020

Studia II stopnia

Lista lektur zalecana do testu sprawdzającego wiedzę z zakresu kulturoznawstwa oraz rozmowy kwalifikacyjnej


Basen Morza ŚródziemnegoŚródziemnomorze to bardzo ważny region świata – kolebka naszej cywilizacji, a także wspólnota kulturowa, która wykracza poza granice geograficzne jednego obszaru. Jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że i Ty do niej należysz. Interdyscyplinarne studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska dają możliwość poznania i zrozumienia tej wspólnoty.

Dlaczego warto studiować kulturoznawstwo – cywilizację śródziemnomorską?

 • Poznając kulturę Śródziemnomorza, tak w dawnych epokach jak i w jej dzisiejszej różnorodności, poznajemy i lepiej rozumiemy świat i, w konsekwencji, samego siebie, nasze miejsce w świecie. 

  Fiesta (Sewilla, Andaluzja). Fot. Ambasada Hiszpanii

 • Mamy możliwość obserwować ewolucję kultury, jej złożoność, a zarazem jej trwałe  wartości i podskórne niekiedy, ale niezmienne wyznaczniki, dające się dojrzeć nie tylko w Basenie Morza Śródziemnego, ale też w odległych od niego regionach świata, jak choćby w Ameryce.
 • Studia te, dające możliwość nauki języków krajów śródziemnomorskich, pozwalają nam na spotkanie i zbudowanie prawdziwych i bezpośrednich relacji z drugim człowiekiem oparte na zrozumieniu jego odmienności, a zarazem podobieństwa do nas samych.
 • Studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska zapewniają studentowi możliwość wielokierunkowego rozwoju poprzez naukę języków obcych, historii sztuki i kultury krajów Basenu Morza Śródziemnego oraz rozwijanie kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i kreatywność.

Trzy klucze do zrozumienia współczesności:

 • Antyk: funkcjonowanie i recepcja kultury antycznej od starożytności po XXI wiek
 • Interkulturowość: kultury, literatury, języki krajów śródziemnomorskich: Hiszpanii, Włoch, Francji, Grecji, w ujęciu również komparatystycznym
 • Interdyscyplinarność: miedzy kulturą humanistyczną a kulturą naukową – literatura, matematyka, medycyna, duchowość w dialogu

Studia I stopnia

Zajęcia językowe
Na studiach pierwszego stopnia student bierze udział w co najmniej jednym lektoracie językowym w wymiarze 4 godzin tygodniowo: z języka francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego bądź nowo­greckiego. Dzięki temu kończy studia ze znajomością nowego języka obcego na poziomie B2.

Ścieżki studiów
Na poziomie licencjackim studenci wybierają ścieżkę, którą chcieliby przemierzać Śródziemnomorze. Proponujemy cztery: bałkańsko-grecką, włosko-francuską, iberyjską, iberoamerykańską/transatlantycką. Studenci zapoznają się z ewolucją kultury danego regionu, od czasów grecko-rzymskich po współczesność, z uwzględnieniem kultury popularnej.

Studia II stopnia

Photo GEM (flickr.com) | CC BY-NC-SA 2.0

Photo GEM (flickr.com) | CC BY-NC-SA 2.0

Program studiów II stopnia, na których również podąża się wybraną ścieżką tematyczną, kładzie nacisk na tematykę kulturową współczesnych regionów Śródziemnomorza: nowogreckiego, włoskiego i iberyjskiego, w tym na współczesną kulturę masową. Dzięki odpowiednio dobranej ofercie seminariów, wykładów monograficznych i konwersatoriów studenci mogą wybierać sprofilowane specjalizacje w zakresie cywilizacji antycznej i jej recepcji czy współczesnej kultury Śródziemnomorza (kultura nowogrecka, włoska, hiszpańska).

Seminaria główne i poboczne
Seminaria, wokół których zorganizowane są studia II stopnia i w ramach których powstają prace magisterskie, dzielą się na główne oraz poboczne. Te pierwsze rozwijają szerokie tematy badawcze w zakresie studiów recepcyjnych, kontaktów historyczno-kulturowych między Wschodem a Zachodem oraz ideowej przestrzeni między literaturą a sztuką. Seminaria poboczne skupiają się na tematyce podróży oraz na styku między kulturą dawną, nowożytną i współczesną – zawsze w kontekście śródziemnomorskim.

Konwersatoria językowe

Wszystkie nasze konwersatoria językowe są od lat prowadzone z native speakerami. Celem takich zajęć jest rozwijanie praktycznej umiejętności komunikowania się w danym języku – francuskim, hiszpańskim, nowogreckim, włoskim lub rosyjskim. Zajęcia odbywają się w małych grupach i mają charakter swobodnego konwersatorium. Konwersacje koncentrują się wokół określonej tematyki: literatury, kultury, historii, polityki, nowych mediów. Jest to świetna okazja, aby doskonalić użycie języka w najbardziej bieżących, praktycznych kontekstach pod okiem doświadczonego lektora. Konwersatoria językowe: Dziedzictwo historyczne Hiszpanii; Współczesna Hiszpania; Szaleństwo we włoskiej literaturze XX wieku: między literaturą a psychiatrią; Strategie narracyjne we współczesnej francuskiej prozie autobiograficznej; Sztuka pisania (literackiego).

Przykładowe przedmioty

Historia kultury i literatury Grecji i Rzymu; Historia literatury bizantyńskiej; Historia i literatura Grecji nowożytnej; Historia literatury francuskiej i włoskiej; Historia kultury iberyjskiej; Historia kultury iberoamerykańskiej; Sztuka renesansu i baroku; Dzieje współczesnego Śródziemnomorza; Tradycje antyczne w Europie Środkowej; Kultura audiowizualna; Kultura prezentacji i sztuki pisania; Podstawy ochrony własności intelektualnych; Instytucje kulturalne i ich zasady; Metodologia pracy naukowej. Ważnym filarem studiów jest uwzględnienie w programie zajęć koniecznych do pełnego zrozumienia zagadnień sytuujących się na przecięciu różnych dyscyplin (antropologii, semiotyki, literaturoznawstwa itp.). Literatura polska na warsztatach włoskich tłumaczy; O wielkich religiach monoteistycznych. Relacje chrześcijaństwa z islamem i judaizmem; O współczesnych Włoszech (XX–XXI w.) przez pryzmat kinematografii.

Uczestnicy szkoły terenowej zorganizowanej w Meksyku w ramach projektu „Zaangażowana humanistyka”.

Nie tylko studia

Studenci naszego Wydziału są zapraszani do udziału w pionierskich projektach badawczych i szkoleniowych. Praca przy takich przedsięwzięciach daje możliwość nawiązania kontaktów naukowych z wybitnymi specjalistami nie tylko z Polski, ale również z całego świata. Studenci uczestniczący w realizacji projektów mają możliwość udziału w konferencjach oraz w wyjazdach terenowych i do innych ośrodków uniwersyteckich. Międzynarodowe projekty to też szansa na zwiększenie umiejętności językowych oraz rozwijanie kompetencji miękkich.

„Europa i Ameryka w kontakcie” oraz „Zaangażowana humanistyka”

W międzynarodowym ośrodku badawczym „Center for Research and Practice in Cultural Continuity”, którym kieruje dr hab. Justyna Olko, są realizowane zespołowe projekty „Europa i Ameryka w kontakcie” oraz „Zaangażowana humanistyka” – to pierwsze w historii polskiej humanistyki granty przyznane przez European Research Council oraz Komisję Europejską w ramach Programu Twinning. Ich celem jest badanie wielusetletniego przekazu międzykulturowego, a także rewitalizacja języków zagrożonych wymarciem.  Ratowanie języka wilamowskiego w Polsce oraz nahuatl w Meksyku jest możliwe m.in. dzięki studentom naszego Wydziału.

„Our Mythical Childhood…”

P1590341

Warsztaty „The Present Meets the Past” w ramach projektu „Our Mythical Childhood…”

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną należący do Wydziału zaprasza studentów do udziału w projektach poświęconych recepcji antyku. OBTA współpracuje z uczonymi z różnych stron świata: od Stanów Zjednoczonych, przez kraje Europy i Afryki, po Australię. W ramach projektu „Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges”, na który prof. Katarzyna Marciniak, dyrektor OBTA, jako pierwsza osoba w Polsce otrzymała ERC Consolidator Grant w dziedzinie humanistyki, międzynarodowy zespół uczonych i studentów odkrywa nasze mityczne dzieciństwo. Jeśli interesujesz się recepcją antyku w literaturze, filmach i grach komputerowych, zapraszamy na wspólną, naukową przygodę!

Co dalej po studiach?

Dzięki bogatemu i wszechstronnemu programowi kształcenia nasi absolwenci są otwarci i przygotowani do pracy w tych wszystkich sektorach, gdzie wymagane są wiedza o kulturze i tradycji Śródziemnomorza, umiejętności organizacyjne oraz wysokie kompetencje społeczne, np. działalność wydawnicza, tłumaczenia, dziennikarstwo i media, organizacja wydarzeń kulturalnych, turystyka, dyplomacja, edukacja, praca w instytucjach europejskich. Po studiach magisterskich istnieje także możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich prowadzonych przez nasz Wydział.

Terminy rejestracji
Studia I stopnia: 5 czerwca – 5 lipca 2019 r.

Szczegóły na temat rekrutacji znajdują się na poniższych stronach

Pytania w sprawie rejestracji i rekrutacji na studia można kierować do Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej Wydziału „Artes Liberales” mailowo (rekrutacja_cs@al.uw.edu.pl) lub telefonicznie (22 55 25 910, wew. 142).
Informator Wydziału „Artes Liberales” dla kandydatów na studia w roku akademickim 2019/2020

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Social media

 • Wydział „Artes Liberales”: Facebook, Instagram
 • Kierunek: kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska: Facebook

Komentarze są wyłączone.