Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej www.cs.ibi.uw.edu.pl/cs_on_wp

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-19 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Tytuły podstron
  • W tytułach podstron brak nazwy wydziału. Pierwsza strona w ogóle nie zawiera tytułu strony.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Baner nagłówka strony nie posiada opisu alternatywnego.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Strona nie posiada mechanizmu wyszukiwania.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Witryna nie zawiera mapy stron.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla programów odczytu ekranu
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Strona posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Responsywność (RWD)
  • W trybie mobilnym część informacji może być niewidoczna.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Strona zawiera odnośniki wyróżniane tylko kolorem.
 • Walidacja HTML/CSS
  • Strona zawiera błędy walidacji HTML.
 • Inne zauważone problemy dostępności dla osób słabowidzących / z niep. ruchową.
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.cs.ibi.uw.edu.pl/cs_on_wp nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Michał Kucharski. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: webmaster@al.uw.edu.pl, telefon (+48) 22 828 02 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Pałac Zamojskich – Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa

Wejście do budynku

Do budynku są cztery wejścia. Jedno od ulicy i trzy od strony podwórza. Tylko jedno wejście od podwórza kl.A jest w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Jest podjazd-pochylnia,drzwi mają szerokość 120 cm i otwierają się automatycznie za pomocą przycisku. Swobodnie można dostać się do windy i na każdą kondygnację z pięciu możliwych w tym skrzydle budynku. Drugie skrzydło jest zupełnie niedostępne dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze i przejścia

Klatka. A. korytarz płaski bez barier łatwy dostęp do windy do pięciokondygnacyjnego skrzydła budynku. Sala 210 na drugim piętrze ma klamkę na wysokości 127 cm oraz pokój 164 administracyjny Wydz. Filozofii 120 cm. Brak możliwości dostania się do trzykondygnacyjnej części budynku. Brak windy. Wysokie schody. Tylko w obecności osób towarzyszących. Klatka B wyposażona jest w windę ale tak małą, że nie mieści się osoba na wózku. Szerokość przejść powyżej 90 cm.

Procedury

Przedostanie się do sal i toalet na kl.B wymaga udziału osób trzecich. Winda jest za mała na wózek.

Dodatkowa pomoc

Nie możemy zagwarantować stałej pomocy. Doraźna pomoc jest możliwa.

Łazienki, toalety, szatnie

Szatnia jest dostępna tylko na kl. A. Łazienki dla osób niepełnosprawnych znajdują się na piętrze I, II, III.

Dodatkowe dostosowania

Winda wyposażona w informacje głosowe. Brak pozostałych udogodnień.

Dojazd i miejsca parkingowe

Dostępne jest miejsce parkingowe.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Komentarze są wyłączone.