Przed dyplomem

Grudniowa tura egzaminów dyplomowych w roku 2023

Szanowni Państwo,
decyzją Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału „Artes Liberales” dr. hab. Przemysława Kordosa grudniowa tura egzaminów dyplomowych odbędzie się w dniach: 5–20 grudnia 2023.

Osoby planujące egzaminy dyplomowe w tym czasie prosimy o zapoznanie się z procedurą dyplomowania na swoim kierunku (dostępne na www w zakładce PRZED DYPLOMEM)

Przypominamy, że praca dyplomowa powinna znaleźć się w Archiwum Prac Dyplomowych UW dwa tygodnie przed planowaną datą egzaminu, dlatego prace powinny zostać wprowadzone do APD w dniach od 20.11 do 05.12.2023.

Proces dyplomowania rozpoczyna osoba kierująca pracą (promotor) przesyłając najpóźniej na 16 dni przed planowaną datą egzaminu na adres mailowy KJD oraz dziekanatu prośbę o powołanie Komisji Egzaminu Dyplomowego.

 

Elektroniczna obiegówka

Na Wydziale „Artes Liberales” obowiązują obiegówki elektroniczne – widoczne w USOSweb w module DLA WSZYSTKICH. Obiegówkę aktywuje Dziekanat po zgłoszeniu programu do rozliczenia oraz otrzymaniu od kierującego pracą prośby o powołanie komisji egzaminu dyplomowego. Aby obiegówka została pozytywnie rozliczona konieczne jest wcześniejsze  uregulowanie wszystkich zobowiązań z BUW, SJO, SWFiS oraz wniesienie opłat za studia, niezaliczone zajęcia itp.

 

Przesunięcie egzaminu dyplomowego

Zgodnie z Regulaminem studiów na UW student, który kończy studia w roku powinien złożyć egzamin do końca września. Możliwe jest bezpłatne przedłużenie terminu obrony do końca grudnia. Jeśli student nie złoży egzaminu do tego terminu zostanie skreślony z listy studentów.

Na wniosek studenta lub kierującego pracą dyplomową KJD może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące, z wyłączeniem okresu urlopu, od planowego terminu ukończenia studiów, w przypadku:

  1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej opinią BON wydaną na podstawie dokumentacji medycznej studenta;
  2. niemożności przygotowania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta lub kierującego pracą dyplomową.

Zgodnie z zapisem Regulaminu studiowania na UW  okres trwania studiów może zatem zostać przedłużony  do końca grudnia, przy czym egzamin dyplomowy musi się odbyć najpóźniej w dniu poprzedzającym planowy termin ukończenia studiów.

Na W”AL”  egzaminy dyplomowe w turze grudniowej odbywają się w okresie 5 – 20 grudnia.

Aby egzamin dyplomowy mógł odbyć się w tym terminie podanie kierującego pracą dyplomową o powołanie komisji egzaminu dyplomowego musi trafić do KJD najpóźniej do 30 listopada.

By móc ubiegać się o trzymiesięczne przedłużenie okresu trwania studiów należy najpóźniej do końca września uzyskać wszystkie zaliczenia i egzaminy wymagane programem studiów (z wyjątkiem zaliczenia seminarium dyplomowego), zgłosić ten fakt do dziekanatu oraz złożyć w USOS podanie o przedłużenie okresu trwania studiów wraz z uzasadnieniem.

 

Do pobrania

Podanie o akceptację tematu i opiekuna pracy dyplomowej (→ pobierz)
Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów (→ pobierz)
Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów (→ pobierz)
Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem oraz innych dokumentów (→ pobierz)

Komentarze są wyłączone.