Wydział

Logo Wydziału „Artes Liberales” Wydział „Artes Liberales” to jednostka Uniwersytetu Warszawskiego, łącząca działalność edukacyjną z pracą naukową. Patronuje nam idea sztuk wyzwolonych – artes liberales, a więc dyscyplin, które już w starożytności uważano za godne człowieka wolnego.

Wydział „Artes Liberales” (do 1 października 2012 r. był to Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, IBIAL) powstał z przekształcenia Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej (OBTA) i w dużej mierze utrzymał charakter naukowy poprzednika. Badania prowadzone w OBTA dotyczyły początkowo problemów grecko-rzymskiej tradycji antycznej w państwach leżących w Europie centralnej, wschodniej i południowo-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, ale stopniowo działalność badawcza była rozszerzana, tak że Instytut, a potem także i Wydział, stał się ważnym centrum interdyscyplinarnych badań humanistycznych, szczególnie literaturoznawczych i kulturoznawczych, z dużym akcentem położonym na zainteresowania historyczne. Również geograficzny obszar zainteresowań został poszerzony region śródziemnomorski, a szczególnie o kraje znajdujące się na północnych i wschodnich wybrzeżach Morza Śródziemnego.

Na Wydziale „Artes Liberales” prowadzone są studia na kierunku filologii nowogreckiej (studia I stopnia) oraz na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia). Wydział koordynuje też unikatowe kierunki studiów: artes liberales oraz antropozoologia, a także różne rodzaje studiów doktoranckich.

Wydział koordynuje program kształcenia kadry akademickiej pod nazwą Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Wschodniej (MSH EW), w którym uczestniczą stypendyści z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Polski. Kształcenie odbywa się w ramach licznych sesji naukowych organizowanych zarówno w Warszawie, jak i w innych, związanych z IBIAL ośrodkach akademickich w Polsce i w krajach graniczących z Polską od Wschodu: na Białorusi, na Ukrainie, na Litwie i w Rosji. Językiem wykładowym jest z reguły polski, ale niektóre sesje prowadzone są po angielsku, rosyjsku bądź nowogrecku. W wybranych sesjach mogą uczestniczyć studenci przejeżdżający na wymianę w ramach programu ERASMUS, takie uczestnictwo musi zakończyć się jednak praca pisemną bądź egzaminem, tak by mogły być przyznane za nie punkty ECTS.

Ze środowiska OBTA/IBIAL wyrosły inne projekty dydaktyczne, realizowane obecnie samodzielnie. Wśród nich należy wymienić Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) na Uniwersytecie Warszawskim, pozwalające studentom na swobodne studiowanie pod opieką starannie dobranego tutora na wielu wydziałach humanistycznych i społecznych uniwersytetu. Kolegium stanowi wzór dla wielu podobnych form kształcenia na czołowych uniwersytetach w Polsce, a także na Ukrainie. Podobną inicjatywą są studia w Akademii »Artes Liberales«  (AAL), w ramach której najwybitniejsi studenci mogą kształcić się jednocześnie na wielu czołowych uniwersytetach polskich (UW, UJ, UAM, UMK, UŚ, UWr, KUL), realizując indywidualny program studiów.

Sami studenci wykazują się inicjatywą, prężnie działając w Kole Śródziemnomorskim. Znakomicie działa także wydziałowy Samorząd studencki, który dba o to, żeby okres studiów był przez każdego zapamiętany jako czas nowych przyjaźni i koleżeńskich kontaktów.

Komentarze są wyłączone.